Switch Cisco SG300-10PP-K9-EU

  • Nhà mạng: Starhub
  • Sử dụng: 7 ngày
  • Data: 1.2G(4G) – 3G không giới hạn
  • Kích hoạt: Lắp vào điện thoại khi tới Singapore